O projekcie

Projekt „Włączenie” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do
31.03.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (49 kobiet i 26 mężczyzn) wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi) z województwa lubelskiego poprzez kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej. Projekt przyczyni się do wzrostu integracji społecznej oraz poprawi dostęp do rynku pracy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Przyczyni się również do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Jego rezultatem będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zostanie on osiągnięty w przypadku zmiany sytuacji społecznej i zawodowej osób objętych wsparciem po opuszczeniu programu, wyrażającej się w szczególności:
- rozwinięciem lub wzmocnieniem aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej,
- zdolnością i gotowością uzyskania zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

Script logo